Project Description

ODEN OCH BALDER

Flerbostadshus, Höganäs

Kv Oden & Balder är resultatet av en vunnen tävling 2007, tillsammans med NCC Construction Sverige AB.

Förslaget är sprunget ur den långsamma stadsutveckling som har skapat en varierad och brokig stadsbild. Här blandas lägre egnahemsbebyggelse och trädgårdar med mer stadsmässiga flerbostadshus vid de större gatorna och torgen. Denna blandning är den karaktär som vi försökt att förhålla oss till och utveckla.

Målsättningen har varit att förstärka gaturummen i området och ge Sundstorget en fasad mot öster samt ge torget en starkare platskaraktär. Vi har tyckt det varit viktigt att inte skapa lösryckta monument utan bygga vidare på den sakta föränderliga väv som är kännetecknande för Höganäs stad.

Materialvalen har varit baserade på traditionen i Höganäs med fasader i huvudsak av tegel. Färgerna varierar från vitt till gult och rött till svart. Variation är här en väsentlig princip för att anknyta till stadens småskalighet och brokighet. Fasaderna har fått medvetna uttryck i en vertikal delning av fasaderna, ofta med en tydliggjord sockel, mellanvåning och takfot. Entréerna har betonats genom att vi här skilt de olika delarna i fasaderna åt.

Projektet innehåller 108 st lägenheter 2-4 RK samt 2 st lokaler.

Färdigställandeår: 2013-2015
Yta (BTA): 10900 KVM
Byggherre: NCC Boende AB / Byggmästarn i Skåne AB / AB Höganäshem
Byggnadsentreprenör: NCC Construction Sverige AB / Byggmästarn i Skåne AB